• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
 • +94 11 2777627

අධිකරණය

අරමුණුකොට ගන්නා ක්ෂේත්‍රයන්ට අධිකරණය, අධිකරණ සංවිධාන පද්ධතිය, අධිකරණය සමාලෝචනය, මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුකරද ඇතුල්ව අධිකරණ බලතල, ව්‍යවස්ථාදායක අධිකරණය යනාදිය අයත්වේ.

 

පහත සාමාජිකයන්ගෙන් මෙම අනුකමිටුව සමන්විත වේ.

 1. ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (සභාපති)
 2. ගරු අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා
 3. ගරු නවීන් දිසානායක මහතා
 4. ගරු තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය
 5. ගරු චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා
 6. ගරු සුජීව සේනසිංහ මහතා
 7. ගරු ශ්‍රියානි විජේවික්‍රම මහත්මිය
 8. ගරු එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
 9. ගරු උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල මහතා
 10. ගරු වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස මහතා
 11. ගරු ශාන්ති ශ්‍රීස්කන්දරාසා මහත්මිය