• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
 • +94 11 2777627

රාජ්‍ය සේවය

අරමුණුකොට ගන්නා ක්ෂේත්‍රයන්ට රාජ්‍ය සේවය, රාජ්‍ය සේව කොමිෂන් සභාව, පලාත් රාජ්‍ය සේවය,මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව සහ ඔම්බුඩ්ස්මන් ඇතුලත් ස්වාධීන කොමිෂන් සභා යනාදිය අයත්වේ.

 

පහත සාමාජිකයන්ගෙන් මෙම අනුකමිටුව සමන්විත වේ.

 1. ගරු ඒ. ඩි. සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා (සභාපති)
 2. ගරු කරණාරත්න පරනවිතාන මහතා
 3. ගරු චන්ද්‍රසිරි ගජදීර මහතා
 4. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා
 5. ගරු  ජෙ. සි. අලවතුවල මහතා
 6. ගරු අබ්දුල් මහරුෆ් මහතා
 7. ගරු වෛද්‍ය රමේශ් පතිරන මහතා
 8. ගරු වෙලු කුමාර් මහතා
 9. ගරු හර්ශන රාජකරුනා මහතා
 10. ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා
 11. ගරු ඥනමුත්තු ශ්‍රිනේශන් මහතා