• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

රාජ්‍ය මූල්‍ය

අරමුණුකොට ගන්නා ක්ෂේත්‍රයන්ට රාජ්‍ය මූල්‍ය,පලාත් මූල්‍ය, රාජ්‍ය ව්‍යාපාර, සහ මහ බැංකුව යනාදිය අයත්වේ.

 

පහත සාමාජිකයන්ගෙන් මෙම අනුකමිටුව සමන්විත වේ.