• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
 • +94 11 2777627

නීතිය හා සාමය

අරමුණුකොට ගන්නා ක්ෂේත්‍රයන්ට නීතිය හා සාමය,මහජන ආරක්ෂාව හා හදිසි අවස්ථාව යනාදිය අයත්වේ.

 

පහත සාමාජිකයන්ගෙන් මෙම අනුකමිටුව සමන්විත වේ.

 1. ගරු සාගල රත්නායක (සභාපති)
 2. ගරු ඩබ්ලිව්. ඩී. ජේ. සෙනෙවිරත්න මහතා
 3. ගරු පලනි තිගම්බරන් මහතා
 4. ගරු අමීර් අලී ශිහබ්දීන් මහත්මිය
 5. ගරු අජිත් පි. පෙරේරා මහතා
 6. ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා
 7. ගරු අනුර දිසානායක මහතා
 8. ගරු එම්. එස්. තවුෆික් මහතා
 9. ගරු මාවේ එස්. සේනතිරාජ මහතා
 10. ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා
 11. ගරු ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා
 
 
 
 
Vote for Us

vote4us