• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
 • +94 11 2777627

මූලික අයිතිවාසිකම්

අරමුණුකොට ගන්නා ක්ෂේත්‍රයන්ට මූලික අයිතිවාසිකම්, භාෂා අයිතිවාසිකම්, රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති මෙහෙයවිමේ මූලික මූලධර්ම සහ පුරවැසිභාවය යනාදිය අයත්වේ.

 

 

පහත සාමාජිකයන්ගෙන් මෙම අනුකමිටුව සමන්විත වේ.

 1. ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (සභාපති)
 2. ගරු අනුරාද ජයරත්න මහතා
 3. ගරු පවිත්‍රාදේවී වන්නිආරච්චි මහත්මිය
 4. ගරු විජිත හේරත් මහතා
 5. ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මහතා
 6. ගරු පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමි
 7. ගරු එස්. ශ්‍රීතරන් මහතා
 8. ගරු ඒ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා
 9. ගරු ආචාර්‍ය ජයම්පතී වික්‍රමරත්න මහතා
 10. ගරු වෛද්‍ය තුසිතා විජේමාන්න මහත්මිය
 11. ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා