• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
 • +94 11 2777627

මධ්‍යම ආණ්ඩුව සහ පලාත් සභා අතර සබඳතාව

අරමුණුකොට ගන්නා ක්ෂේත්‍රයන්ට මධ්‍යම ආණ්ඩුව සහ පලාත් සභා අතර සබඳතාව, ප්‍රාදේශීය අධිකාරීන්, පලාත් විධායකය, මධ්‍යම ආණ්ඩුවෙහි, පලාත් සභාවන්හි සහ ප්‍රාදේශීය අධිකාරීන්හි බලතල, පරිපාලන ව්‍යුහය (දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු, ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු ) යනාදිය අයත්වේ.

 

පහත සාමාජිකයන්ගෙන් මෙම අනුකමිටුව සමන්විත වේ.

 1. ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්තන් මහතා (සභාපති)
 2. ගරු දිලාන් පෙරේරා මහතා
 3. ගරු එම්. එච්. එම්. හරීස් මහතා
 4. ගරු ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා
 5. ගරු  බිමල් රත්නායක මහතා
 6. ගරු විදුර වික්‍රමනායක මහතා
 7. ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා
 8. ගරු සනත් නිශාන්ත මහතා
 9. ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා
 10. ගරු රෝහිනී කුමාරි විජේරත්න මහත්මිය
 11. ගරු විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි මහතා