• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
 • +94 11 2777627

මෙහෙයුම් කමිටුව

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය පත්කිරීම සඳහා වන යෝජනා රාමුව මගින්, 5(අ) වගන්තිය ප්‍රකාරව, සාමාජිකයින් 21 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වන මෙහෙයුම් කමිටුවක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා විධිවිධාන සලස්වා ඇත.

මෙම මෙහෙයුම් කමිටුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය වෙත පැවරී ඇති කාර්යයන් ඉටුකිරීමේ සහ ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා යෝජනා කෙටුම්පතක් සකස් කිරීමේ වගකීම දරයි. එහෙයින්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙහිදී මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු කරන ආයතනය මෙම මෙහෙයුම් කමිටුව වන අතර ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අදාළ විශේෂිත විෂය ක්‍ෂේත්‍ර පිළිබඳව සාකච්ඡා කර වාර්තාකිරීම සඳහා පිහිටුවා ඇති අනු කමිටු හයෙහි සහාය මෙම මෙහෙයුම් කමිටුවට ලැබේ.

2016 අප්‍රේල් මස 05 වැනි දින පැවති ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයෙහි ප්‍රථම රැස්වීමෙහිදී අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සභාපතීත්වයෙන් යුත්, සාමාජිකයින් 21 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත මෙහෙයුම් කමිටුව පත් කරන ලදී. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් මෙම මෙහෙයුම් කමිටුව සඳහා පත් කරන ලද අනෙකුත් සාමාජිකයින්ගේ නම් පහත සඳහන් පරිදි වේ:

 1. ගරු ලක්‍ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
 2. ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා
 3. ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා
 4. ගරු (ආචාර්ය) විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා
 5. ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා
 6. ගරු රිෂාඩ් බතියුදීන් මහතා
 7. ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා
 8. ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා
 9. ගරු මනෝ ගනේෂන් මහතා
 10. ගරු මලික් සමරවික්‍රම මහතා
 11. ගරු ඉරාජවරෝදයම් සම්බන්දන් මහතා
 12. ගරු අනුර දිසානායක මහතා
 13. ගරු ඩිලාන් පෙරේරා මහතා
 14. ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා
 15. ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහතා
 16. ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
 17. ගරු (වෛද්‍ය) තුසිතා විජේමාන්න මහත්මිය
 18. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා
 19. ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා
 20. ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා

මෙහෙයුම් කමිටුවෙහි ප්‍රථම රැස්වීම 2016 අප්‍රේල් මස 7 වැනි දින පවත්වන ලද අතර ඉන් පසුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙහි ඇතුළත්විය යුතු මූලික කරුණු පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම පිණිස සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කෙටුම්පත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියට අදාළ සියලුම ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව තීරණ ගැනීම සඳහා කමිටුව නිතිපතා රැස්වීමට කටයුතු කර ඇත. මෙහෙයුම් කමිටුවෙහි ප්‍රධානතම විධිනියෝගය වන්නේ ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා යෝජනා කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමයි. එමෙන්ම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා යෝජනා කෙටුම්පතෙහි ඇතුළත් කිරීම සඳහා එකඟවී ඇති ප්‍රතිපත්තීන් ඇතුළත් අතුරු වාර්තාවක් සහ අවසන් වාර්තාවක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීම ද මෙම කමිටුවෙහි වගකීම වේ. අවසන් වාර්තාව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා යෝජනා කෙටුම්පත ද සමග අනුමැතිය සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය ආරම්භයේදීම මෙහෙයුම් කමිටුවේ සාමාජිකයින්ට මෙන්ම අනුකමිටුවල සාමාජිකයින්ට ද මූලික අශ්‍රේය ලේඛන ලෙස ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා රාජසභා නියෝගය 1946 (සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාව), 1972 පළමු ජනරජ ව්‍යවස්ථාව, 1978 දෙවැනි ජනරජ ව්‍යවස්ථාව, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත 2000 සහ සර්වපාක්ෂිත නියෝජිත කමිටුවෙහි යෝජනා ආදියෙහි පිටපත් ලබාදෙන ලදී. මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ නව පරිච්ඡේදයක් පිළිබඳ කමිටුවේ වාර්තාව (2006) ද මෙම අශ්‍රේය ලේඛනවලට ඇතුළත් විය.

මහජන අදහස් දැක්වීමේ කමිටු වාර්තාව වෙත මෙම අනු කාරකසභාවන්හි අවධානය දැඩි ලෙස යොමුකරන ලදී. මහජනතාවගේ අදහස් දැක්වීම්වල සාරාංශ මෙන්ම මහජන අදහස් දැක්වීමේ කමිටුවේ නිර්දේශද ඇතුළත් වූ මෙම වාර්තාව ශ්‍රී ලංකාවේ මහජනතාවගේ වත්මන් බලාපොරොත්තු හා අවශ්‍යතා සම්බන්ධයෙන් වන වැදගත් මූලාශ්‍ර ලේඛනයක් වශයෙන් සලකනු ලැබිණි.

මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් ගනු ලැබූ තීරණයකට අනුව, මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් විශේෂිත වශයෙන් සාකච්ඡා කරගත් ක්‍ෂේත්‍ර පිළිබඳව වැඩිදුරටත් මහජනතාවගේ නියෝජනයන් ලබාගැනීම පිණිස 2016 මැයි මස 10 වැනි දින පුවත්පත් දැන්වීමක් පළ කරන ලදී. මහජන අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා දීර්ඝ කරන ලැබූ අවසන් දිනය 2016 මැයි මස 31 වැනි දින වූ අතර මෙහෙයුම් කමිටුව වෙත ලැබුණු යෝජනා සළකා බලනු ලැබීම පිණිස මහජන අදහස් ලබාගැනීමේ කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදී. තවද, දේශපාලන පක්ෂවල සහ පළාත් සභා නවයෙහි නියෝජිතයින්ට, එනම් ආණ්ඩුකාරවරුන්ට සහ ප්‍රධාන අමාත්‍යවරුන්ට, මෙහෙයුම් කමිටුව ඉදිරියේ පෙනී සිට එහි සාකච්ඡා කරන ලද විවිධ ක්‍ෂේත්‍ර සම්බන්ධයෙන් කමිටුව ඇමතීමට අවස්ථාව සලසා දෙන ලද අතර ඔවුන්ගේ අදහස් / යෝජනා ලිඛිතව ලබා දෙන ලෙසට ද ඉල්ලා සිටින ලදී.

පහත සඳහන් විෂය කරුණු සම්බන්ධයෙන් සෘජුවම මෙහෙයුම් කමිටුව විසින්ම කටයුතු කරනු ලබන බව මෙම ක්‍රියාවලියෙහි මුල් අදියරෙහිදීම මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් තීරණය කරන ලදී:

 • වර්තමාන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙහි 1 වැනි සහ 2 වැනි පරිච්ඡේදවලින් ආවරණය කරනු ලබන කරුණු.
 • රාජ්‍යයේ ස්වභාවය
 • ස්වාධිපත්‍යය
 • ආගම
 • රාජ්‍ය පාලනයෙහි ස්වරූපය
 • මැතිවරණ ප්‍රතිසංස්කරණ
 • බලය බෙදාහැරීමේ මූලධර්ම
 • ඉඩම්
මැතිවරණ ප්‍රතිසංස්කරණ මෙහෙයුම් කමිටුවේදී මුලින්ම සාකච්ඡාවට භාජනය කළ කරුණු වලින් එකක් විය. ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නියෝජනය ප්‍රවර්ධනය කරමින්, තම මැතිවරණ ප්‍රදේශය සඳහා අපේක්ෂකයින්ගේ සෘජු වගවීම වැඩිදියුණු කරන නව මැතිවරණ ක්‍රමයක් සම්මත කරගැනීම පිණිස දේශපාලන පක්ෂ අතර එකඟත්වයකට එළඹීම මෙම සාකච්ඡාවලින් අපේක්ෂා කළ ප්‍රතිඵලය විය.  මෙහෙයුම් කමිටුවට සහාය වීම පිණිස ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද අනු කමිටු හයට මූලික අයිතිවාසිකම්, අධිකරණය, නීතිය හා සාමය, රාජ්‍ය මූල්‍ය, රාජ්‍ය සේවය සහ මධ්‍යම රජය සහ පළාත්පාලන ආයතන අතර සම්බන්ධතා යන විෂයයන් හය සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා බලය පවරන ලදී. කමිටුව නිතිපතා රැස්වෙන අතර අවසානයේදී යෝජනා රාමුව ප්‍රකාරව ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා යෝජනා කෙටුම්පතක හරය සකස් කෙරෙන සියලු විෂය කරුණු පිළිබඳව සළකා බැලීමට සහ සාකච්ඡා කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත.
 
මෙහෙයුම් කමිටුවේ අතුරු වාර්තා කෙටුම්පත, මෙහෙයුම් කමිටුවේ සභාපතිවරයා වශයෙන් ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා විසින් 2017 සැප්තැම්බර් 21 වන දින ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේදී සභාගත කරන ලදී. ඉන් පසුව, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයෙහිදී සිදුකෙරෙන විවාදවලින් මතුකෙරෙන කරුණු ද අන්තර්ගත කරන ලද අවසන් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. අවසන් වාර්තාව සමග ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා යෝජනා කෙටුම්පත ද ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. අදාළ විෂය ක්‍ෂේත්‍ර පිළිබඳව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාමය ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීමේදී මෙහෙයුම් කමිටුව අනුකමිටු හය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාවල අඩංගු නිර්දේශ සැළකිල්ලට ගනු ඇත.
 
පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සහ නියෝජ්‍ය මහලේකම්

අධිනීතීඥ යුරේෂා ප්‍රනාන්දු මහත්මිය

නීල් ඉද්දවල

නීල් ඉද්දවෙල

 මහතා මෙහෙයුම් කමිටුවේ ලේකම් වශයෙන් කටයුතු කරයි. ඒ මහතා මෙහෙයුම් කමිටුවේ ප්‍රකාශකවරයා වශයෙන්ද කටයුතු කරයි.
 
2016 අප්‍රේල් මස 28 වැනි දින පැවති මෙහෙයුම් කමිටුවේ දෙවැනි රැස්වීමේදී, මෙහෙයුම් කමිටුවේ සහ අනුකමිටුවල කාර්යයන් සහ කාර්ය මණ්ඩල අවශ්‍යතා ද ඇතුළුව සියලු ලේඛන කටයුතු ඉටුකිරීම පහසු කිරීම සඳහා කළමනාකරණ කමිටුවක් පත්කළ යුතු යැයි තීරණය කරන ලදී. ඒ අනුව පහත සඳහන් අය කළමනාකරණ කමිටුවේ සාමාජිකයින් ලෙස පත් කරන ලදී:
 • ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති වික්‍රමරත්න, පා.ම. – සමසභාපති

 • ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන්, පා.ම. – සමසභාපති

 • නීල් ඉද්දවල – පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සහ නියෝජ්‍ය මහලේකම් සහ මෙහෙයුම් කමිටුවේ ලේකම්

 • අධිනීතීඥ යුරේෂා ප්‍රනාන්දු මහත්මිය

  අබ්දුල් නවුෆර් රහුමාන්,

  අබ්දුල් නවුෆර් රහුමාන්

  පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායකතුමාගේ ලේකම්

 • ජනාධිපති නීතිඥ

  අධිනීතීඥ යුරේෂා ප්‍රනාන්දු මහත්මිය

  බිම්බා තිලකරත්න

  බිම්බා තිලකරත්න

   මහත්මිය, අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ අතිරේක ලේකම්