• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627
මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කර්යාලය විසින් සංවිධානය කල 2017 ජූලි 27වනදා පැවති නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සැකසීම පිළිබඳව සිවිල් සමාජය දැනුවත්කිරීමේ වැඩසටහන

මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කර්යාලය විසින් සංවිධානය කල 2017 ජූලි 27වනදා පැවති නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සැකසීම පිළිබඳව සිවිල් සමාජය දැනුවත්කිරීමේ වැඩසටහන