• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627
කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කර්යාලය විසින් සංවිධානය කල 2017 මාර්තු 30වනදා පැවති නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සැකසීම පිළිබඳව රජයේ නිලධාරින් දැනුවත්කිරීමේ වැඩසටහන

කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කර්යාලය විසින් සංවිධානය කල 2017 මාර්තු 30වනදා පැවති නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සැකසීම පිළිබඳව රජයේ නිලධාරින් දැනුවත්කිරීමේ වැඩසටහන