• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය, තත්කාර්ය අනුකමිටු වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම - 2016 දෙසැම්බර් 10

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය, තත්කාර්ය අනුකමිටු වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම - 2016 දෙසැම්බර් 10