• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

Civil Society Program held on 30th June 2017 at Jaffna District Secretariat

 
Category: නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සැකසීම පිළිබඳව දැනුවත්කිරීමේ වැඩසටහන්Hits: 327