• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

Steering Committee 2 1

කොළඹ, 2016 සැප්තැම්බර් 21: ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් පත්කරන ලද මෙහෙයුම් කමිටුවෙහි 27 වැනි රැස්වීම අද දිනයේ පවත්වන ලදී. එහි වර්තමානයේ සාකච්ඡා කෙරෙන ප්‍රධාන මාතෘකා තුන වන්නේ මැතිවරණ ප්‍රතිසංස්කරණ, බලය බෙදාහැරීම සහ විධායකයයි.

News pic 2 1 1o

කොළඹ, 22 ජූලි 2016: ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ මූලික අයිතිවාසිකම් සහ අධිකරණය පිළිබඳ අනු කමිටු සමඟ විශේෂඥ හමුවක් ජාත්‍යන්තර විශේෂඥයින්ගේ ද සහභාගීත්වයෙන් 2016 ජූලි මස 20 සහ 21 යන දෙදින පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ කාරක සභා කාමර‍යෙහි පැවැත්විණ.

කොළඹ, 19 මැයි 2016: 2016.05.19 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුවේදී රැස්වූ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ මෙහෙයුම් කමිටුව විසින්, ලිඛිත නියෝජන (අදහස්) ඉදිරිපත් කිරීමේ කාලය 2016 මැයි මස 31 වැනි දින දක්වා දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කරන ලදී. (2016.05.10 දින “දිනමිණ” බලන්න)

1st sitting 1

කොළඹ, 5 අප්‍රේල් 2016: ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ පළමු සැසිවාරය 2016 අප්‍රේල් මස 05 වැනි අඟහරුවාදා පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භයෙහි දී පවත්වන ලදී.

කොළඹ, 9 මාර්තු 2016: වර්තමාන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙහි 75 වන වගන්තිය යටතේ ලැබෙන බලය ප්‍රකාරව, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වන නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා‍වක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට හා මහජන අදහස් සහ උපදෙස් ලබාගැනීමේ කාර්යය පිණිසත්, පාර්ලිමේන්තුවේදී සළකා බැලීම පිණිස ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා පනත් කෙටුම්පතක් සැකසීම සඳහාත්, මින්මතු ”ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය” ලෙසින් හඳුන්වනු ලබන, සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් සැදුම්ලත්, පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවක් පත්කිරීමට, අද දින පාර්ලිමේන්තුව යෝජනා සම්මත කරයි.