• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ සභාගත කළ ලේඛන 2019 ජනවාරි 11

1. අන්තර්වාර වාර්තාව, අනු-කමිටු වාර්තා හය සහ පාර්ලිමේන්තුව හා පළාත්සභා අතර සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ සොයාබැලීම සඳහා මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් පත් කරන ලද තත්කාර්යය අනුකමිටුවේ වාර්තාව යන වාර්තා පදනම් කරගනිමින් මෙහෙයුම් කමිටුව වෙනුවෙන් විද්වත් මණ්ඩලය විසින් සම්පාදනය කරන ලද වාර්තාවක්. මෙහි මූලික අයිතිවාසිකම් සහ නිදහස, භාෂා අයිතිවාසිකම් සහ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය මෙහෙයවීමේ මූලධර්ම සම්බන්ධයෙන් වන පරිච්ඡේද මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අනු කමිටුවෙන් යෝජනා කළ ඒවා වේ.පුරවැසිභාවය සම්බන්ධයෙන් වන පරිච්ඡේදය වත්මන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් උපුටාගෙන තිබේ. [ වාර්තාව බලන්න ]

අ. මෙහෙයුම් කමිටුවේ අන්තර්වාර වාර්තාව සඳහා දේශපාලන පක්ෂ ලබාදුන් නියෝජන - ඉහත වාර්තාවේ 1 වැනි උපලේඛනය ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ.
ආ. විද්වත් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින් පලකළ අදහස් හා ලබාදුන් ලිපි - ඉහත වර්තාවේ 2 වැනි උපලේඛනය වශයෙන් ඉදිරිපත් කෙරේ.

2. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේදී මෙහෙයුම් කමිටුවේ අන්තර්වාර වාර්තාව පිළිබඳ සිදුකළ විවාදයේදී පැවැත්වූ කථාවල විෂයමූලික සාරාංශයන්. [ වාර්තාව බලන්න ]

3. පළාත්සභාවල ප්‍රධාන අමාත්‍යවරුන් විසින් ඉදිරිපත් කළ නිර්දේශ. [ වාර්තාව බලන්න ]