• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

මෙහෙයුම් කමිටුවේ ආසන්නතම රැස්වීමේ නවතම තතු - 2018 අගෝස්තු 09

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ  මෙහෙයුම් කමිටුව 2018 අගෝස්තු 08 වන දින ප.ව. 2.30 ට පාර්ලිමේන්තුවේ පිහිටා තිබෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල ලේකම් කාර්යාලයේ දී රැස්විය. මෙම රැස්වීමේදී විද්වත් මණ්ඩලය විසින් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා කෙටුම්පත් කරන ලද ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය. මෙම ලේඛනය මෙහෙයුම් කමිටුවේ අවසන් වටයේ අදහස් දැක්වීම්වලට පදනම් කර ගැනීම සඳහා වේ. කෙටුම්පත පිළිබඳ ඇතැම් විද්වතුන්ගේ අදහස් ද කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදී.

මෙහෙයුම් කමිටුවේ සියලු සාමාජිකයන් වෙත මෙම ලේඛන ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, දේශපාලන පක්ෂ විසින් මේවායෙහි අන්තර්ගතයන් සාකච්ඡා කළ යුතුව ඇත. මේ සඳහා මෙහෙයුම් කමිටුව මෙම ක්‍රියාවලියේ ඊළඟ පියවර සාකච්ඡා කිරීම සඳහා නැවත වරක් රැස් වනු ඇත.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පතක් සකස් කිරීමේ බලය මෙහෙයුම් කමිටුව වෙත පවතින අතර, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පතක් සකස් කළ පසු, එය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයෙහි සභාගත කෙරෙනු ඇත.

ඊළඟ මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වීමේ දිනය තීරණය වූ විට, එය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ සමාජ මාධ්‍යවල පළ කෙරෙනු ඇත. නවතම පුවත් සදහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ ට්විටර් ගිණුම බලන්න. (https://twitter.com/constassemblysl)