• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ක්‍රියාවලියේ වර්තමාන තත්වය...ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයෙහි අතිරේක ලේක්ම්තුමියගෙන් ප්‍රකාශයක්

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ක්‍රියාවලියේ වර්තමාන තත්වය...ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයෙහි අතිරේක ලේක්ම්තුමියගෙන් ප්‍රකාශයක්