• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ අලුත්ම පුවත්

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ මෙහෙයුම් කමිටුව 2018 ජූලි 18 වන දින නැවත රැස් විය.

මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත සකස් කිරීම සඳහා පාදක කරගත හැකි ලියවිල්ලක් සකස් කිරීමෙහි විද්වත් මණ්ඩලය නියැලී සිටී. මෙම ලියවිල්ල 2017 සැප්තැම්බර් මාසයේදී මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් නිකුත් කරන ලද අතුරු වාර්තාවේ අන්තර්ගතය මෙන්ම, මූලික අයිතිවාසිකම්, අධිකරණය, මුදල්, රාජ්‍ය සේවය, මධ්‍ය - පර්යන්ත සබඳතා සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අනු කමිටු වාර්තා ද, දේශපාලන පක්ෂ ස්ථාවරයන් ද පදනම් කර ගනිමින් සකස් කෙරේ.

මෙම රැස්වීමේදී විද්වත් කමිටුව විසින් මෙම ලියැවිල්ල අවසන් කර සති දෙකක් ඇතුළත මෙහෙයුම් කමිටුව වෙත භාර දීමට එකඟත්වයට පැමිණෙන ලදී. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත සකස් කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් මෙම ලියවිල්ල අදාළ කර ගනු ඇත. මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් මේ වන තෙක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පතක් සකස් කර නොමැත. එවැනි කෙටුම්පතක් කෙටුම්පත් කර ප්‍රසිද්ධියට පත් කළ පසු එය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ වෙබ් අඩවියට එක් කෙරෙනු ඇත.

කරුණාකර ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ යාවත්කාලීන තොරතුරු සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල වෙබ් අඩවිය (www.constitutionalassembly.lk) සහ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්න. අතුරු වාර්තා සහ අනු කමිටුවාර්තා  ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල වෙබ් අඩවියට පිවිස බාගත හැක.