• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

ඔබත් ලියන්න......

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල ලේකම් කාර්යාලය විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය සඳහා දැනට තිබෙන නිර්දේශ, මිනිසුන්ගේ සැබෑ අවශ්‍යතා යන සන්දර්භය මත පදනම් වෙමින් පරීක්ෂාවට ලක් කරමින් සිටී.

ඔබටත්, රාජ්‍ය සේවය ලබා ගැනීමේදී මුහුණ දීමට සිදු වූ දුෂ්කරතා,පුරවැසියෙකු වශයෙන් ඔබගේ අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීමේදී, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් හා කටයුතු කිරීමේදී හා වෙනත් එවැනි අවස්ථාවලදී ලද අත්දැකීම් අප වෙත ලියා එවීමට හැකි බව කාරුණිකව දන්වමු.

ලිපි එවිය යුතු විද්‍යුත් ලිපිනය:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
කරුණාකර වචන ප්‍රමාණය 500 කට සීමා කරන්න. ඔබගේ ලිපි සිංහල, දෙමළ හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවලින් එවිය හැකිය.

මේ අතරින් තෝරා ගනු ලබන කථා තුළින් පිළිබිඹු වන ගැටලු සඳහා ආණ්ඩුක්‍රමව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ කමිටු විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන ප්‍රතිසංස්කරණ නිර්දේශවල ඇතුළත් පිළියම් ද සමඟින්, මෙම පිටුවෙහි පළ කෙරෙනු ඇත.

අදාළ කාලය තුළ අපගේ වෙබ් අඩවිය http://blog.constitutionalassembly.lk බලන්න.