• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

මෙහෙයුම් කමිටුවේ පසුගිය රැස්වීමේ තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ (බහු පාක්ෂික) මෙහෙයුම් කමිටුව 2018 මැයි මස 24 වන දින රැස්විය. මෙහෙයුම් කමිටුවේ මීළඟ වටයේදී සිදු කළ හැකි සාකච්ඡාවලට අදාළව, ජාතික විද්වත් මණ්ඩලය විසින් ලේඛනයක් සකස් කළ යුතු බව එහිදී තීරණය කරන ලදී.

පසුගිය වසරේ ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් මාසවලදී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ සිදු කරන ලද විවාද මෙන්ම දේශපාලන පක්ෂ විසින් සිදු කරන ලද ඉදිරිපත් කිරීම් ආදිය, මීළඟ සාකච්ඡා වටයේදී සැලකිල්ලට ගනු ලබනු ඇත.