• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර විශේෂඥයින් සමඟ පැවැත්වූ රැස්වීම්

News pic 2 1 1o

කොළඹ, 22 ජූලි 2016: ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ මූලික අයිතිවාසිකම් සහ අධිකරණය පිළිබඳ අනු කමිටු සමඟ විශේෂඥ හමුවක් ජාත්‍යන්තර විශේෂඥයින්ගේ ද සහභාගීත්වයෙන් 2016 ජූලි මස 20 සහ 21 යන දෙදින පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ කාරක සභා කාමර‍යෙහි පැවැත්විණ.

මෙම රැස්වීම සඳහා එක්සත් රාජධානියේ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය කාර්යාලයේ අනුග්‍රහය හිමි විය.

screenshot thecommonwealth.org 2016 10 19 06 17 13