• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පිළිබඳ ලිඛිත නියෝජන ඉදිරිපත් කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම

කොළඹ, 19 මැයි 2016: 2016.05.19 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුවේදී රැස්වූ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ මෙහෙයුම් කමිටුව විසින්, ලිඛිත නියෝජන (අදහස්) ඉදිරිපත් කිරීමේ කාලය 2016 මැයි මස 31 වැනි දින දක්වා දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කරන ලදී. (2016.05.10 දින “දිනමිණ” බලන්න)

ලියාපදිංචි දේශපාලන පක්ෂ සහ වෘත්තීයවේදී සංවිධානවලට ද ලිඛිත නියෝජන ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ආරාධනා කිරීමට මෙහිදී තීරණය කරන ලදී.

[ පුවත්පත් දැන්වීම ]