• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

1. අන්තර්වාර වාර්තාව, අනු-කමිටු වාර්තා හය සහ පාර්ලිමේන්තුව හා පළාත්සභා අතර සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ සොයාබැලීම සඳහා මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් පත් කරන ලද තත්කාර්යය අනුකමිටුවේ වාර්තාව යන වාර්තා පදනම් කරගනිමින් මෙහෙයුම් කමිටුව වෙනුවෙන් විද්වත් මණ්ඩලය විසින් සම්පාදනය කරන ලද වාර්තාවක්. මෙහි මූලික අයිතිවාසිකම් සහ නිදහස, භාෂා අයිතිවාසිකම් සහ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය මෙහෙයවීමේ මූලධර්ම සම්බන්ධයෙන් වන පරිච්ඡේද මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අනු කමිටුවෙන් යෝජනා කළ ඒවා වේ.පුරවැසිභාවය සම්බන්ධයෙන් වන පරිච්ඡේදය වත්මන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් උපුටාගෙන තිබේ. [ වාර්තාව බලන්න ]

අ. මෙහෙයුම් කමිටුවේ අන්තර්වාර වාර්තාව සඳහා දේශපාලන පක්ෂ ලබාදුන් නියෝජන - ඉහත වාර්තාවේ 1 වැනි උපලේඛනය ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ.
ආ. විද්වත් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින් පලකළ අදහස් හා ලබාදුන් ලිපි - ඉහත වර්තාවේ 2 වැනි උපලේඛනය වශයෙන් ඉදිරිපත් කෙරේ.

2. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේදී මෙහෙයුම් කමිටුවේ අන්තර්වාර වාර්තාව පිළිබඳ සිදුකළ විවාදයේදී පැවැත්වූ කථාවල විෂයමූලික සාරාංශයන්. [ වාර්තාව බලන්න ]

3. පළාත්සභාවල ප්‍රධාන අමාත්‍යවරුන් විසින් ඉදිරිපත් කළ නිර්දේශ. [ වාර්තාව බලන්න ]

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ  මෙහෙයුම් කමිටුව 2018 අගෝස්තු 08 වන දින ප.ව. 2.30 ට පාර්ලිමේන්තුවේ පිහිටා තිබෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල ලේකම් කාර්යාලයේ දී රැස්විය. මෙම රැස්වීමේදී විද්වත් මණ්ඩලය විසින් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා කෙටුම්පත් කරන ලද ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය. මෙම ලේඛනය මෙහෙයුම් කමිටුවේ අවසන් වටයේ අදහස් දැක්වීම්වලට පදනම් කර ගැනීම සඳහා වේ. කෙටුම්පත පිළිබඳ ඇතැම් විද්වතුන්ගේ අදහස් ද කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදී.

මේ දිනවල ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පතක් සකස් කර අවසන් වී ඇති බවට විශාල ප්‍රචාරයක් සිදු කෙරමින් පවතී. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ සලකා බැලීම සඳහා කෙටුම්පතක් සෑදිමේ බලය මෙහෙයුම් කමිටුව වෙත පවතින අතර මේ වන තෙක් එවැනි කිසිදු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පතක් මෙහෙයුම් කටිමුව විසින් සකස් කර නොමැත.

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ක්‍රියාවලියේ වර්තමාන තත්වය...ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයෙහි අතිරේක ලේක්ම්තුමියගෙන් ප්‍රකාශයක්