• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණය පිළිබඳ මහජන අදහස් විමසීමේ කමිටු වාර්තාව ව්‍ය්වස්ථාදායක සභාවේ සභාපති ගරු කරූ ජයසූරිය මැතිතුමා වෙත පිළිගැන්වීම

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණය පිළිබඳ මහජන අදහස් විමසීමේ කමිටු වාර්තාව ව්‍ය්වස්ථාදායක සභාවේ සභාපති ගරු කරූ ජයසූරිය මැතිතුමා වෙත පිළිගැන්වීම

 
Vote for Us

vote4us