• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627
අධිකරණය පිළිබඳ අනුකමිටුව පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නියෝජිතයන් සමග පැවැත්වූ සැසිවාරය

අධිකරණය පිළිබඳ අනුකමිටුව පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නියෝජිතයන් සමග පැවැත්වූ සැසිවාරය