• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

පාර්ලිමේන්තුව සහ පළාත් සභා අතර සබඳතා පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් පත් කරන ලද තත්කාර්ය අනුකමිටුවෙහි වාර්තාව - 2016 දෙසැම්බර් 10

හැදින්වීම

පාර්ලිමේන්තුව සහ පළාත් සභා අතර සබඳතා පිළිබඳව සොයා බැලීම් සඳහා මෙහෙයුම් කමිටු විසින් පත් කරන ලද තත්කාර්ය අනුකමිටුවට ආණ්ඩුකාරවරු, මහ ඇමතිවරු හා පළාත් සභා වලින් පත් කළ නියෝජිතයන් විසින් කරන ලද ඉදිරිපත් කිරීම් මත මෙම වාර්තාව සම්පාදනය කර ඇත. මෙම වාර්තාවේ අන්තර්ගතය පළාත් සභා යෝජනා මත පදනම් වන අතර කාරක සභාවේ නිර්දේශ නොවන්නේය.