• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

අනු කමිටු වාර්තා

හැදින්වීම

මූලික අයිතිවාසිකම්, අධිකරණය, මුදල්, නීතිය හා සාමය, රාජ්‍ය සේවය සහ මධ්‍යම රජය පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන අතර සබඳතා යන ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳව නිර්දේශ ලබා දීම සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් අනු කාරක සභා හයක් පත් කරන ලදී. එම අනු කාරක සභා වාර්තා මෙහෙයුම් කමිටුවේ සැලකිල්ලට භාජනය කිරීමට ප්‍රථම, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් සලකා බැලීම පිණිස මේ සමග ඉදිරිපත් කර සිටී. එකී අනු කාරක සභා වාර්තාවල වැදගත් ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් සමාන නිර්දේශ රාශියක් තිබෙන අතරම, අනිවාර්යයෙන්ම සිදුවන පරිදි, එකිනෙකට සමපාත වන යෝජනා මෙන්ම ඇතැම් අංශවලින් එකිනෙකට වෙනස් වන යෝජනාද අඩංගුව ඇත. මෙහෙයුම් කමිටුව සිය අවසන් වාර්තාව පිළියෙල කිරීමේදී අනු කාරක සභා වාර්තා සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් දක්වන ලද අදහස් සැලකිල්ලට ගනු ඇත.