• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

මෙහෙයුම් කමිටුවේ අතුරු වාර්තා කෙටුම්පත

මෙහෙයුම් කමිටුවේ අතුරු වාර්තා කෙටුම්පත, මෙහෙයුම් කමිටුවේ සභාපතිවරයා වශයෙන් ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ  මැතිතුමා විසින් 2017 සැප්තැම්බර් 21 වන දින ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේදී සභාගත කරන ලදී.
 
 
අතුරු වාර්තාවේ ඇතුළත් කර ඇති මන්ත්‍රීවරුන්ගේ/දේශපාලන පක්ෂවල සියලු නිරීක්ෂණ, 2017 අගෝස්තු 08 දින මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් සභාගත කරන ලද “යාවත්කාලීන කරන ලද අතුරු වාර්තා කෙටුම්පත” මත පදනම්ව සකස් කර ඇත. මෙහෙයුම් කමිටුවේ තීරණය අනුව, නිරීක්ෂණ/අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමේ අවසන් දිනය 2017 අගෝස්තු 31 වනදා විය.

2017 සැප්තැම්බර් 06 දින මෙහෙයුම් කමිටුවව විසින් තීරණය කරන ලද ආකාරයට, ඉහත සඳහන් කරන ලද දේශපාලන පක්ෂවල නිරීක්ෂණයන්හි සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන,  අවශ්‍ය පරිදි, පාර්ලිමේන්තු භාෂණ පරිවර්තක කාර්යාලය මගින් සිදු කර ඇති අතර, ඒවා ඉදිරිපත් කළ ඒ ඒ මෙහෙයුම් කමිටු සාමාජිකයා/සාමාජිකයින් විසින් අනුමත කර ඇත.  
 
 
Vote for Us

vote4us