• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

වෙනත් ඉදිරිපත්කිරීම්

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ ලිඛිත යෝජනා ගණනාවක් මහජනතාව විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල මහලේකම් කාර්යාලය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබිණි. ඒ අනුව මහ ලේකම් කාර්යාලයට ලැබුණු ලිඛිත අදහස් දැක්වීම් පහත දැක්වේ.
Sinhala
Vote for Us

vote4us