• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

ආණ්ඩුකාරවරු සහ මහඇමතිවරු

පළාත් ආණ්ඩුකාරවරුන්, ප්‍රධාන අමාත්‍යවරුන් සහ විපක්ෂ නායකවරුන් විසින් ලිඛිත අදහස් දැක්වීම් එවා තිබිණි. ඔවුන් ඉදිරිපත් කළ අදහස් මත පදනම් වෙමින්, 2016 ජූලි 8 වන දින මෙහෙයුම් කමිටුව ඉදිරියේ වාචිකව අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා දේශපාලන පක්ෂවලට  ආරාධනා කරන ලදී. මෙම අදහස් දැක්වීම්තුළ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඇතුලත්ව තිබුණේ අර්ථවත් බලය බෙදාහැරීමක් පිළිබඳ යෝජනා වේ. මහ ලේකම් කාර්යාලයට ලැබුණු ලිඛිත අදහස් දැක්වීම් පහත දැක්වේ.
Vote for Us

vote4us