• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

දේශපාලන පක්ෂ

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ දේශපාලන පක්ෂ ඉදිරිපත් කළ ලිඛිත අදහස් දැක්වීම් ගණනාවක්ම මෙහෙයුම් කමිටුවට ලැබිණි. ඔවුන් ඉදිරිපත් කළ අදහස් මත පදනම් වෙමින්, 2016 ජූනි 24 හා ජූලි 26 යන දිනයන්වල  මෙහෙයුම් කමිටුව ඉදිරියේ වාචිකව අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා දේශපාලන පක්ෂවලට  ආරාධනා කරන ලදී. මහ ලේකම් කාර්යාලයට ලැබුණු ලිඛිත අදහස් දැක්වීම් පහත දැක්වේ.
Vote for Us

vote4us