• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

මහජන නියෝජනය

මෙහෙයුම් කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කරනලද මහජන නියෝජන

මෙහෙයුම් කමිටුවට, අනු කමිටුවලට හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල ලේකම් කාර්යාලයට (පිටුවෙහි ඇතුළත් කර ඇති පරිදි) එවන ලද සියළු නියෝජනයන්, මෙහෙයුම් කමිටුව සහ අදාළ අනු-කමිටු වෙත නියමිත පරිදි සභාගත කර ඇත.

Vote for Us

vote4us