• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

ක්‍රියාවලිය

දෙවැනි ජනරජ ව්‍යවස්ථාව සම්මත කිරීමෙන් දශක හතරකට ආසන්න කාලයකට පසුව, ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ වර්තමාන අවශ්‍යතා හා අභිලාශයන් පිළිබිඹු කරන ව්‍යවස්ථාවක් පැනවීම පිණිස ජාතියෙහි පුළුල් එකඟතාවක් ඇති විය. ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය පුළුල් ලෙස අදියර තුනකට වෙන් කර දැක් විය හැකි වේ.

court_4.jpg
මහජන අදහස් විමසීමේ ක්‍රියාවලිය

<p style="text-align: justify;">ජනතාවගේ අදහස් ලබා ගැනීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ වෙනුවෙන් මහජන අදහස් විමසීමේ කමිටුව පත් කරනු ලැබීමත් සමඟ 2016 ජනවාරි මසදී ව්‍යවස්ථා සම්පාදන ක්‍රියාවලියෙහි පළමු අදියර ඇරඹිණි.මාස ගණනාවක් මුළුල්ලේ දිවයින පුරා අදහස් විමසීම් මඟින් ජනතා අවශ්‍යතා හා අභිලාශයන් ග්‍රහණය කර ගැනීම පිණිස මහජන අදහස් විමසීමේ ක්‍රියාවලිය පුළුල් ලෙස ව්‍යුහගත කර තිබිණි. සක්‍රිය ජනතා සහභාගිත්වය සහ සියල්ලන් ඇතුළත් කර ගන්නා සංස්කෘතියක් සඳහා මෙම යාන්ත්‍රණය මඟ පෑදුවේය. මහජන අදහස් විමසීමේ කමිටුවට වූ නීත්‍යානුකූල බලපැවරුම රට පුරා මහජන අදහස් විමසීම් හරහා ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් වාචිකව හා ලිඛිතව අදහස් ලබා ගැනීම වීය. මහජන අදහස් විමසීමේ කමිටුව පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක 25 තුළම එම කාර්යයෙහි නිරත වූ අතර ජනතාව විසින් කරන ලද අදහස් දැක්වීම් විශාල ප්‍රමාණයක් සලකා බැලීම සිදු කළේය.</p>

<p style="text-align: justify;">ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණය වෙනුවෙන් වන බලපැවරුමෙහි සංඝටනීය කොටසක් ලෙස ජනතාව විසින් කරන ලද අදහස් දැක්වීම් වලට නිසි  සැලකිල්ල දක්වනු ලබන බව තහවුරු කිරීම පිණිස, මෙහෙයුම් කමිටු හා අනු කමිටු සාමාජිකයන් 21 දෙනාද ඇතුළුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල සාමාජිකයන් සියළු දෙනාම වෙත මහජන අදහස් විමසීමේ කමිටු වාර්තාවක් ඔවුන් විසින් සලකා බලනු ලැබීම සඳහා පිළිගන්වන ලදී. එයට අතිරේකව, මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් සලකා බලනු ලබන නම් කරන ලද විෂය ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් අදහස් දැක්වීම් සඳහා ඇරයුම් කරමින් මෙහෙයුම් කමිටුව දැන්වීම් ප්‍රසිද්ධියට පත්කළ අතර එසේ ලැබුණු අදහස් දැක්වීම් සලකා බැලූ මහජන අදහස් විමසීමේ කමිටුව 2016 ජූලි 8 දාතමින් යුතු කමිටුවේ 2 වැනි වාර්තාවක් සකස් කළේය.මෙම වාර්තාවද සලකා බැලීම සඳහා මෙහෙයුම් කමිටු හා අනු කමිටු  වෙත පිළිගන්වනු ලැබිණි. ක්‍රියාවලියෙහි මීළඟ අදියර අතරතුරදී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල කමිටු වෙතින් ඇරයුම් ලැබූ දේශපාලන පක්ෂ, පළාත් නියෝජිතයන් හා යම් යම් විෂයයන් කෙරෙහි උනන්දුවක් දක්වන කණ්ඩායම් ඇතුළු පාර්ශ්වකරුවෝ රැසක්ද වූහ.</p>

මහජනයා වෙතින් ලද සියලු තනි නියෝජනයන්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල ලේකම් කාර්යාලයේ පරිචයක් ලෙස, ලද පිළිවෙලට, මෙහෙයුම් කමිටුව වෙත සභාගත කර තිබේ.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල ක්‍රියාවලිය
පාර්ලිමේන්තු ක්‍රියාවලිය