• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

FAQ

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හා සිදුවෙමින් පවතින ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් පොදුවේ අසනු ලබන ප්‍රශ්න සමහරක් පිළිබඳ මෙම පිටුවෙන් අවධානය යොමු කෙරේ.
 
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් යනු කුමක්ද?
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් යනු, රාජ්‍යය කෙසේ සංවිධානය වනු ඇත්තේද යන්න සහ විවිධ දේශපාලන ඒකකයන් හා පුරවැසියන් අතර, රජයේ බලතල හා බලාධිකාරයන් කෙසේ වනු ඇත්තේද යන්න පෙන්වා දෙන රාජ්‍යයක මූලික නීතියයි.

මෙම වීඩියෝවෙන්  ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් වැදගත් වන්නේ මන්ද යන්න සරලව පැහැදිලි කරයි.

https://www.youtube.com/watch?v=OUzKD8rZCc0&app=desktop

මට වෙනත් රටවල ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සොයා ගත හැක්කේ කොහෙන්ද?
ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවෙමින් පවතින ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ක්‍රියාවලිය තුළ මේ තාක් දුරට සිදුව ඇත්තේ කුමක්ද?
මහජන අදහස් විමසීමේ කමිටුව විසින් මහජන අදහස් ලබාගන්නේ කෙසේද?
මහජන අදහස් විමසීමේ ක්‍රියාවලියට පසු කුමක් සිදුවීද?
මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් කරනු ලබන්නේ කුමක්ද?
අතුරු වාර්තාව යනු කුමක්ද?
අතුරු වාර්තාව විවාදයට ලක් කරන ලද්දේ කවදද?
අතුරු වාර්තාවේ අන්තර්ගත වන්නේ මොනවාද?
මෙයින් යෝජිත නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙහි ඉහත ප්‍රතිපාදන අනිවාර්යයෙන්ම අන්තර්ගත වන්නේ යැයි අදහස් කෙරේද?
මට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ ලිපිලේඛන සොයාගත හැක්කේ කොහෙන්ද?
මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන යනු කුමක්ද?
මට ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය තුළ සිදුවන දෑ පිළිබඳ යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබාගත හැක්කේ කොහෙන්ද?