• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
 • +94 11 2777627

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල මහලේකම් කාර්යාලය

මෙහෙයුම් කමිටුව මගින් ස්ථාපනය කරන ලද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ක්‍රියාවලියෙහි පරිපාලන කටයුතු මෙහෙයවනු ලබන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල මහලේකම් කාර්යාලය මගිනි. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල මහලේකම් කාර්යාලය පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් කර්යාලය තුළ පිහිටුවා ඇත.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල මහලේකම් කාර්යාලය ඊට පාදක කොටගත් යෝජනාවෙහි 4(අ) වගන්තියට අනුව පත්කරන ලද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල අතිරේක ලේකමවරයාගේ උපදෙස් මත ක්‍රියාතමක වන අතර, ඊට එයට ම අයත් කාර්ය මණ්ඩලයක්, පර්යේෂණ අංශයක් හා මාධ්‍ය ඒකකයක් තිබේ. 2016 මැයි 05 වැනිදා පැවැති මණ්ඩලයෙහි දෙවන රැස්වීම් වාරයේ දී ජ්‍යෙෂ්ඨ රජයේ අධිනීතීඥ

අධිනීතීඥ යුරේෂා ප්‍රනාන්දු මහත්මිය

යුරේෂා ප්‍රනාන්දු

අධිනීතීඥ යුරේෂා ප්‍රනාන්දු මහත්මිය

මහත්මිය (නීතපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මුදා හැරීම මත) ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලහෙි අතිරේක ලේක්ම් ලෙස පත් කරන ලදී.
 

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයෙහි කාර්ක සභාවන් අතර සම්බන්ධීකාරක ලෙස ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල මහලේකම් කාර්යාලය ක්‍රියා කරයි. එනම්, මෙහෙයුම් කමිටුව, අනුකාරක සභා එමෙන් ම ක්‍රියවලිය සඳහා පරිපාලන වශයෙන් සහාය වෙයි. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය ලේකම් කාර්යාලය විසින් එහි බහුවිධ කාර්යයභාරයන් ඉටු කිරීමට අදාළ කරුණු සලකා බැලීම සහ සහාය ලබා දීම සඳහා කළමනාකරණ කමිටුවක් පත් කිරීම සඳහා, 2016 අප්‍රේල් මස 28 වන දින පවත්වන ලද මෙහෙයුම් කමිටුවේ දෙවන රැස්වීමේදී එකඟත්වයක් ඇති කරගන්නා ලදි. පහත දැක්වෙන තැනැත්තන් කළමනාකරණ කමිටුවේ සාමාජිකයන් ලෙස නම් කරනු ලැබීය.

 • ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහතා (පා.ම.)-සම සභාපති.
 • ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා (පා.ම)- සම සභාපති.
 • නීල් ඉද්දවල මහතා-කාර්යය මණ්ඩල ප්‍රධානී, පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය මහලේකම් සහ මෙහෙයුම් කමිටුවේ ලේකම්.
 • නව්ෆල් අබ්දුල්-රහ්මාන් මහතා -පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායකවරයාගේ ලේකම්.
 • බිම්බා ජයසිංහ තිලකරත්න මිය-ජනාධිපති නීතීඥ, ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ අතිරේක ලේකම් (නීති කටයුතු)

මෙහෙයුම් කමිටුවෙහි විධිමත් රැස්වීම් සැලසුම් කිරීම සහ සංවිධානය කිරීම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල මහලේකම් කාර්යාලයෙහි එක් ප්‍රධාන කාර්යයක් වෙයි. විද්වතුන්ගේ දායකත්වය සම්බන්ධීකරණය කිරීම, සම්පත් සපයා දීම සහ මෙහෙයුම් කමිටුවට අවශ්‍ය වන පර්යේෂණ සහය සැපයීම ඊට ඇතුලත්ය.

ක්‍රියවලිය සම්බන්ධයෙන් කාරක සභාවන් වෙත විද්වත් මණ්ඩලය

විද්වත් මණ්ඩලය

සූරි රත්නපාල මහතා

Designation - Emeritus Professor of Law at The University of Queensland and a part-time Commissioner at The Australian Law Reform Commission

Qualifications - LLB (Colombo), LLM (Macquarie), PhD (Qld), and FAAL.

Experience - Professor of Public Law at The University of Queensland.

ඔස්ටින් පුල්ලේ මහතා
ඒ.එම්. නවරත්න බණ්ඩාර මහතා
සෙල්වකුමාරන් මහතා
කුමිතා ගුණරත්න මිය
කපිල පෙරේරා මහතා
සුරේන් ප්‍රනාන්දු මහතා
හිරාන් අන්කටෙල් මහතා
අශෝක ගුණවර්ධන මහතා
චමින්ද්‍රි සපරමාදු මිය
සපයනු ලබන දායකත්වය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය මගින් සම්බන්ධීකරණය කරනු ලැබේ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල ලේකම් කාර්යාලීය සේවක මණ්ඩලය පාර්ලිමේන්තු නිලධාරීන් හා අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය මඟින් අනුයුක්ත කරන ලද නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත වේ.  මෙහෙයුම් කමිටුවේ හා අනු කමිටුවුවල කරුණු ද ඇතුළුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලියට අදාළ සියළු ලේඛනයන්හි පරිවර්තන පාර්ලිමේන්තු භාෂණ පරිවර්තක අංශය මඟින් සිදු කෙරේ.
 

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය සහ/හෝ මෙහෙයුම් කමිටුව මගින් පත්කරනු ලැබූ විද්වත් කමිටු සාමාජිකයන් පහත පරිදි වේ.

 • සූරි රත්නපාල මහතා
 • ඔස්ටින් පුල්ලේ මහතා
 • ඒ.එම්. නවරත්න බණ්ඩාර මහතා
 • සෙල්වකුමාරන් මහතා
 • කුමිතා ගුණරත්න මිය
 • කපිල පෙරේරා මහතා
 • සුරේන් ප්‍රනාන්දු මහතා
 • හිරාන් අන්කටෙල් මහතා
 • අශෝක ගුණවර්ධන මහතා
 • චමින්ද්‍රි සපරමාදු මිය
 

කාරක සභා සාකච්ඡා වල දී ශ්‍රාස්ත්‍රීය සහ තාක්‍ෂණික දායකත්වය ලබා දීමත්, සාකච්ඡා වලට ගනු ලබන විෂය කරුණු සම්බන්ධයෙන් සිය ස්ථාවරය ලේඛණ මගින් දැක්වීමත්, සාමාන්‍ය විශේෂඥභාවය ලබා දීමත් විද්වත් මණ්ඩලයෙහි දායක්තවය ලබා දීමත් අයත් වේ.

අනුකාරක සභා වෙත සහාය පිණිස විද්වත් මණ්ඩලයෙහි සාමාජිකයින් විශේෂයෙන් යෙදවීමට 2016 ජූනි මස 23 දින මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් ගන්නා ලද තීරණයට අමතරව විද්වත් මණ්ඩලයෙහි දායකත්වය පුළුල් කිරීම පිණිස ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් වෙන වෙන ම විද්වත් මණ්ඩල රැස්වීම් සංවිධානය කරන ලදී. සාකච්ඡාවන් පවත්වාගෙන යෑමේ දීත් අනුකාරක සභා වාර්තාවන් සැලසීමේ දී විද්වත් මණ්ඩල සාමාජිකයන් ඉතා වැදගත් භූමිකාවක් ඉටු කරන ලදී.

විද්වත් මණ්ඩලයේ රැස්වීම්වල මුලසුන මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් නම් කරන ලද කළමනාකරණ කමිටුවේ සම සභාපතිවරුන් වන ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහතා සහ ගරු එම්.ඒ.සුමන්තිරන් මහතා විසින් දරනු ලැබේ.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා නීතිය අනෙකුත් ඊට සම්බන්ධ ක්‍ෂේත්‍ර වල අත්දැකීම් ලත් උගතුන්ගෙන් සහ එහි නියැලෙන්නන්ගෙන් සමන්විත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල පර්යේෂණ කණ්ඩායම විසින් මෙම ක්‍රියාවලියට පර්යේෂණ සහාය ලබා දෙනු ලැබේ. අනුකරක සභා වල සාකච්ඡාවන්ට සහාය වනු පිණිස භාර දෙනු ලැබූ විෂය ක්‍ෂේත්‍රයට අදාලව තුලනාත්මක පර්යේෂන වාර්තා කණ්ඩායම විසින් සකසා අදාල අනුකාරක සභාවෙහි සලකා බැලීම පිණිස ඉදිපත් කරනු ලැබි ය. මේ අවශ්‍ය විටෙක මෙහෙයුම් කමිටුවට නිරන්තරයන් සපයනු ලබන පර්යේෂන සහායට අමතරවයි.

මෙමගින් අනුකාරක සභා අතර සම්බන්ධීකරණයක් ඇති කරන ලද අතර, සිය දායකත්වය සැපැයීමේ දී මණ්ඩලයෙහි අනෙකුත් සාමාජිකයන්ගේ විවිධ දෘෂ්ඨිකෝණයන්ගේ යම් දේ උකහා ගැනීමට විද්වත් මණ්ඩලයෙ සාමාජිකයන්ට හැකියාව ඇති විය.

මහජනතාව දැණුවත් කිරීම පිණිසත්, සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවන්ගෙන් සමාජ ජාල මාධ්‍ය කටයුතු පිණිස පහසුකම් සැලසීමටත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයෙහි මාධ්‍ය ඒකකය ස්ථාපනය කොට තිබේ. මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කරනු ලබන තොරතුරු මෙහෙයුම් කමිටුවෙහි විශේෂ අනුමැතිය මත නිකුත් කරනු ලැබේ.

වැඩමුළු සංවිධානය කිරීම සහ පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම ද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයෙහි ක්‍රියාකරකම් වලට ඇතුලත් වේ. 2016 වසරෙහි ජූලි මාසයේ දී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා නීතිය සම්බන්ධ විවිධ පසුබිම් වලට සහ විශේෂඥභාවයන්ට අයත් ශ්‍රාස්ත්‍රධරයන් කණ්ඩායමක් වෙත මූලික අයිතිවාසිකම් හා අධිකරණය පිළිබඳ විශේෂ අවධානය යොමු කරමින් සිය මතයන් බෙදා හදා ගැනීමට ඇරැයුම් කරන ලදී. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ක්‍රියාවලියෙහි විශේෂඥයින්, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුයේ නියෝජිතයින් මෙන් ම මානව හිමිකම් කොමිසමේ නියෝජිතයන් ද සහභාගී වූ පළමු මෙම වැඩසටහනට ඇතුලත් වි ය. පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් කාර්යාලය වැඩසටහනට අනුග්‍රහය සපයන ලදී.

2016 වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේ තෙවන සතියේ දී බාහිර විශේෂඥයින්ගෙන් සමන්විත නියෝජිත කණ්ඩායමක් විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා පාඨ පැහැදිලිව කෙටුම්පත් කිරීම පිලිබඳ සිය ලෝක අත්දැකීම් බෙදා හදා ගැනීම පිණිස වැඩමුළුවක් පවත්වන ලදී. මූලිකව මෙය ප්‍රධාන රජයේ ආයතනයන්ගේ සහ දේශීය කෙටුම්පත් විශේෂඥයින්ගේ ප්‍රතිලාභය පිණිස වූ අතර, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙහි නිළධාරීන් පිරිසක් ද ඊට සහභාගී වූහ.

2017 ජුනි මාසයේදී, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ ජාතික සම්මන්ත්‍රණයක්, දැනටමත් ජනතාව අතට පත්ව තිබෙන, එනම් 2017 නොවැම්බර් 19 දින ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේදී සභාගත කරන ලද අනු කමිටු වාර්තා පිළිබඳව, ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා පවත්වන ලදී.  එම සම්මන්ත්‍රණය 2017 ජුනි 28 වන දින බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදි පවත්වන ලදී.  මෙම සම්මන්ත්‍රණය තුළින්, දිවයිනේ සියලු ප්‍රදේශවලින් විවිධ ක්ෂේත්‍ර නියෝජනය කළ  පුළුල් පරාසයක පාර්ශවකරුවන්,  එනම්, රාජ්‍ය, සිවිල් සමාජ හා වෘත්තිකයන් - එක්තැනකට රැස්කිරීමට සමත් විය.