• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය

2016 මාර්තු මස 9 වන දින සම්මත කළ යෝජනා රාමුව තුළින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය නම් වූ නියෝජිත ආයතනයක් ඇති කරන ලද අතර, ඒ අනුව, පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීන් 225දෙනා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා යෝජනාවක් කෙටුම්පත් කිරීමේ කාර්යය සඳහා කාරකසභාවක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙති. ශ්‍රී ලංකාවේ මහජනතාව නියෝජනය සඳහා ප්‍රජාතාන්ත්‍රිකව තෝරා පත් කර ගත් නියෝජිතයින්ගෙන් සමන්විතවන මෙම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ සංයුතිය තුළින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය තුළ ජනතාවගේ අවශ්‍යතා සහ අපේක්ෂා පිළිබිඹු වී ඇත.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ සභාපතිත්වය දරන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු කථානායකවරයා විසින් වන අතර එතුමා නොමැති අවස්ථාවන්හි රැස්වීම්වල මුලසුන හෙබවීම පිණිස සභාව විසින් තෝරා පත්කරගෙන ඇති නියෝජ්‍ය කාරකසභා සභාපතිවරුන් සත් දෙනා ඒ සඳහා එතුමාට සහය ලබාදෙති. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ රැස්වීම් සඳහා ගණපූර්ණය විස්සක් විය යුතු බවට නියම කරගෙන ඇති අතර එම රැස්වීම් පවත්වනු ලබන්නේ පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ වේ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ කටයුතු මහජනතාවට විවෘත ය.

උපදෙස් විමසීම සඳහා සහ සභාව ඉදිරියේ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඕනෑම පුද්ගලයකුට ආරාධනා කිරීමට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයට බලය ඇති අතර ඒ සඳහා ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයක හෝ වෘත්තියක විද්වතුන් කැඳවුම් කිරීමට ඉඩ ඇත. මෙම ක්‍රියාවලිය තුළ විවිධ අදියරයන්හිදී සභාවට සහ එහි කාරකසභාවන්ට සහය ලබාදීම සඳහා සහ උපදෙස් ලබාදීම සඳහා විද්වත් මඬුල්ලක් පත් කිරීමට 2016 මැයි මස 5වන දින ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් කටයුතු කරන ලදී.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ පළමු රැස්වීම 2016 අප්‍රේල් මස 5 වන දින පවත්වන ලද අතර එහි මුලසුන හොබවන ලද්දේ ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා විසිනි. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය කාරක සභාපතිවරුන් වශයෙන් පහත දැක්වෙන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන් තෝරා පත්කර ගන්නා ලදී.

1. ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

2. ගරු සෙල්වම් අඩෛක්කලනාදන් මහතා

3. ගරු කබීර් හෂීම් මහතා

4. ගරු (වෛද්‍ය) සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය

5. ගරු තිලක් මාරපන මහතා

6. ගරු මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා

7. ගරු (වෛද්‍ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ සලකා බැලීම සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත් යෝජනාවක් සකස් කිරීමේ කාර්යය භාරව කටයුතු කිරීම පිණිස මෙහෙයුම් කාරකසභා ඇති කිරීම සඳහා ද 2016 මාර්තු මස සම්මත කරන ලද යෝජනා රාමුව මගින් විධිවිධාන සලසා තිබේ. ඒ අනුව, 2016 අප්‍රේල් මස 5වන දින ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් මෙහෙයුම් කාරකසභාව පත් කරන ලද අතර අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා එහි මුලසුන දරයි. මෙහෙයුම් කාරකසභාවේ සාමාජිකයින් 21 දෙනාගෙන් පාර්ලිමේන්තුව තුළ ඇති දේශපාලන පක්ෂ නායකත්වය පොදුවේ පිළිබිඹු වේ.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ සලකාබැලීම සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත සකස් කිරීමේදී මෙහෙයුම් කාරක සභාවට සහය ලබාදීම පිණිස අනු කාරක සභා හයක් ඇත. මූලික අයිතිවාසිකම්, අධිකරණය, නීතිය හා සාමය, රාජ්‍ය මූල්‍ය, රාජ්‍ය සේවා සහ මධ්‍ය-පර්යන්ත සබඳතා යන ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධයෙන් සලකා බැලීම පිණිස ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් 2016 මැයි මස 5 වනදින මෙම අනු කාරකසභා පත්කිරීමට කටයුතු කරන ලදී.

අනු-කමිටුවල අවසන් වාර්තා මෙහෙයුම් කමිටුව වෙත 2016 අගෝස්තු/සැප්තැම්බර් හිදී ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, 2016 නොවැම්බර් 19 වන දින ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය වෙත සභාගත කරනු ලැබීය. (ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ 3 වන රැස්වීමේ වාර්තාවට) එහි ඇතුලත් නියෝජනයන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේදී විවාදයට භාජනය කල යුතු වන අතර, අදාළ විෂය පථයන් මත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාමය යෝජනාවන් කෙටුම්පත් කිරීමේදී මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් සලකා බැලිය යුතු වේ. මෙහෙයුම් කමිටුවේ අවසන් වාර්තාව සහ කෙටුම්පත් කරන ලද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාමය යෝජනා  ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ අදහස් දැක්වීම්වලට හා විවාදයට ලක් වනු ඇත්තේය.

යෝජනා සම්මත සැලැස්මේ 4 (අ) වගන්තිය අනුව, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් අවශ්‍ය යැයි සලකනු ලබන පරිදි, ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයක විද්වතුන් හෝ වෘත්තිකයින් පත් කිරීමට හැක්කේය.10 වන වගන්තිය මඟින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයට සහ එහි විවිධ කමිටු වෙත සහාය හා උපදෙස් ලබා දීම පිණිස වෙනත් විද්වතුන් පත් කිරීම සඳහා ප්‍රතිපාදන සලසයි.  2016 මාර්තු 5 වන දින, ඉහත ප්‍රතිපාදන වලට අනුකුලව, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයට සහ එහි කමිටු වෙත විද්වත් මඩුල්ලක් පත් කරන ලදි. 

මෙම ක්‍රියාවලිය සඳහා සමස්ත පරිපාලන සහ තාක්ෂණික සහාය ලබා දීමේ කාර්යය සඳහා මෙහෙයුම් කමිටුවේ තීරණය මත, පාර්ලිමේන්තුව විසින්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල ලේකම් කාර්යාලයක් (ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල ලේකම් කාර්යාල පිටුවට) ස්ථාපනය කරනු ලැබීය. 

විද්වත් මණ්ඩල රැස්වීම්වල සභාපතීත්වය, මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් පත් කරන ලද කළමනාකරණ කමිටුවේ සම සභාපතිවරුන් වන ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහතා සහ ගරු එම්.ඒ.සුමන්තිරන් මහතා විසින් දරනු ලැබේ. 

යෝජනා සම්මත සැලැස්මේ 4 (ආ) වගන්තිය මඟින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයට අතිරේක ලේකම්වරයෙකු/වරියක පත් කිරීමට විධිවිධාන සලසයි. ඒ අනුව 2016 මැයි මස 05 වන දින යුරේෂා ප්‍රනාන්දු මහත්මිය ඉහත කී එකී තනතුරට පත් කරනු ලැබුවාය. 

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ පළමු විවාද වාරය 2017 සැප්තැම්බර් මස 21 වන දින මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද මෙහෙයුම් කමිටුවේ අතුරු වාර්තාව සලකා බැලීමේ අදියරේදී ආරම්භ වීමට ඉඩ ඇත. එහිදී අනුමැතිය ලැබෙන සංශෝධන ඇතුළත් කර සකසන අවසන් වාර්තාව, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක සැබෑ වගන්ති පෙළ ඇතුළත් වන්නා වූ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා යෝජනා කෙටුම්පත සමගින් ඉන් අනතුරුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇත. එහිදී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය තුනෙන් දෙකක බහුතරයක් ඇතිව එකී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා යෝජනා කෙටුම්පත අනුමත කරනු ලැබුවහොත්, එය අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. එම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා යෝජනා කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවටද ඉදිරිපත් කරනු ඇත. ඉන් අනතුරුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය විසුරුවා හැරෙනු ඇත.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය විසුරුවාහැරීමෙන් අනතුරුව ඉහත සඳහන් කළ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා යෝජනා කෙටුම්පත පනත් කෙටුම්පතක් බවට පරිවර්තනය වනු ඇති අතර, එවිට එය, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා විධිමත් අන්දමින් නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් පැනවීම පිණිස 1978 දෙවන ජනරජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ (දැනට පවතින ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ) දක්වා ඇති ක්‍රමය අනුගමනය කරමින් පාර්ලිමේන්තුවේ සලකා බැලිය හැකි වේ.

 

නිල වාර්තාව - ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩලයේ ආරම්භක රැස්වීම

නිල වාර්තාව - ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩලයේ දෙවන රැස්වීම

නිල වාර්තාව - ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩලයේ තෙවන රැස්වීම