• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල ලේකම් කාර්යාලය විසින් සකස් කරන ලද සම්පිණ්ඩනයන්
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය ලේකම් කාර්යාලය විසින් සකස් කරන ලද සම්පිණ්ඩනයන් මෙම පිටුව තුළ දැකගත හැක. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයට සහ මෙහෙයුම් කමිටුවට අවශ්‍ය වන අවස්ථාවලදී අදාළ වන විෂයපථයන් සම්බන්ධයෙන් වෙන් වෙන් වූ සම්පිණ්ඩනයන් සකස් කර ඇත.

මේ වන විටත් මහජනතාවට විවෘත කරුණු හෝ එබඳු කරුණු පදනම් කර ගනිමින් සකස් කරන ලද සම්පිණ්ඩනයන් පමණක් මෙම පිටුවේ ඇතුළත් වේ. කරුණාකර ඒවා කියවීම සඳහා පහත දැක්වෙන යොමුවලට පිවිසෙන්න.
ලේඛනය
2017 ජුනි 28 වන දින ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණයේ වාර්තාව.

ඉංග්‍රීසි | සිංහල | දෙමළ