• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

ආයතන / සංවිධාන

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ ලිඛිත යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා විවිධ සංගම්/ සංවිධාන, දේශපාලන පක්ෂ සහ වෘත්තීයවේදී සංවිධාන වෙත ලබාදී තිබූ කාලය 2016 මැයි මස 31 වැනි දින දක්වා දීර්ඝ කිරීමට මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් තීරණය කරන ලදී. මහ ලේකම් කාර්යාලයට ලැබුණු ලිඛිත අදහස් දැක්වීම් පහත දැක්වේ:
Sinhala